Menu

Bevorderingsnormen

Alle ouder(s)/verzorger(s) krijgen een inlogcode voor het programma Magister. Op deze manier hebben zij tussentijds inzicht in onder andere de behaalde resultaten en de absenties van hun zoon/dochter. Daarnaast worden jaarlijks twee rapporten uitgereikt. 

Bevordering gebeurt op grond van de cijfers van het eindrapport aan het einde van het schooljaar.  
Voor alle vakken tellen alle tijdens het gehele schooljaar behaalde cijfers mee ter bepaling van het eindcijfer (= overgangscijfer). De vaksectie bepaalt de weging van de afzonderlijke toetsen. Het rapport na semester 1 geeft voor elk vak de tussentijdse stand van zaken weer.

Afronding eindcijfers
Op het rapport krijgen de leerlingen cijfers,afgerond op twee decimalen nauwkeurig. Op het eindrapport worden alleen volledig afgeronde cijfers vermeld. Bij het afronden gelden dezelfde afspraken als bij het eindexamen.

Dat betekent dat:

Cijfers ≤ .49 naar beneden worden afgerond (5,49 wordt dus een 5).

Cijfers ≥ .50 worden naar boven afgerond (5.50 wordt dus een 6).

Voor vakken die slechts gedurende een semester zijn gegeven, is het semestercijfer tevens het overgangscijfer.

Wij vinden het belangrijk leerlingen te motiveren zo hoog mogelijke cijfers te behalen en ook te belonen voor vakken waar leerlingen goed in zijn. Daarom werken we dit schooljaar met een pilot met de nieuwe bevorderingsnormen waarin dit centraal staat. 
Daarnaast gelden onze huidige normen ook nog.

Hieronder treft u informatie aan over de bevorderingsnormen:

PILOT BEVORDERINGSNORMEN

HUIDIGE BEVORDERINGSNORMEN

* Bij de eindvergadering worden zowel de huidige bevorderingsnormen als de pilot meegenomen.

* De pilot loopt in alle brugklassen, mavo 2, havo 2/3 en vwo 2/3.

  

 

TERUGSint-Joriscollege | Roostenlaan 296 | 5644 BS Eindhoven | 040-2116090 | info-sintjoris@sghetplein.nl