Menu

Bevorderingsnormen

Alle ouder(s)/verzorger(s) krijgen een inlogcode voor het programma Magister. Op deze manier hebben zij tussentijds inzicht in onder andere de behaalde resultaten en de absenties van hun zoon/dochter. Daarnaast worden jaarlijks twee rapporten uitgereikt. 

Bevordering gebeurt op grond van de cijfers van het eindrapport aan het einde van het schooljaar.  
Voor alle vakken tellen alle tijdens het gehele schooljaar behaalde cijfers mee ter bepaling van het eindcijfer (= overgangscijfer). De vaksectie bepaalt de weging van de afzonderlijke toetsen. Het rapport na semester 1 geeft voor elk vak de tussentijdse stand van zaken weer.

Afronding eindcijfers
Op het rapport krijgen de leerlingen cijfers,afgerond op twee decimalen nauwkeurig. Op het eindrapport worden alleen volledig afgeronde cijfers vermeld. Bij het afronden gelden dezelfde afspraken als bij het eindexamen.

Dat betekent dat:

Cijfers ≤ .49 naar beneden worden afgerond (5,49 wordt dus een 5).

Cijfers ≥ .50 worden naar boven afgerond (5.50 wordt dus een 6).

Voor vakken die slechts gedurende een semester zijn gegeven, is het semestercijfer tevens het overgangscijfer.

Bespreken
Wanneer een leerling besproken wordt, beslist de bevorderingsbevoegde vergadering over het al dan niet bevorderen naar de volgende klas.

Bevorderen
De voorbereidingsvergadering, bestaande uit mentoren van het betreffende leerjaar legt, onder voorzitterschap van de teamleider, een bevorderingsbesluit ter toetsing voor aan de rapportvergadering. De voorbereidingsvergadering neemt vervolgens, de rapportvergadering gehoord hebbende, een definitief besluit.

Doubleren
Een leerling die is afgewezen, mag het leerjaar dat hij heeft doorlopen overdoen, behalve:
* in de brugklas en in het tweede leerjaar;
* als hij dezelfde klas al heeft gedoubleerd; * als hij de vorige klas heeft gedoubleerd (dat kan op onze school of op een andere school zijn gebeurd);
* als hij/zij geclausuleerd is toegelaten, dat wil zeggen dat aan het begin van het schooljaar de voorwaarde is gesteld dat een leerling dat schooljaar niet mag doubleren. De docentenvergadering kan afwijken van de bovenstaande regels.

Behaalde cijfers worden omgezet naar plus- en minpunten. Het totaal van deze punten bepaalt de bevordering. Zie bijlage voor havo 2, havo 3, SJTC 2 en SJTC 3.

Bovenbouw havo 4
Alle cijfers die tijdens het gehele schooljaar zijn behaald voor voortgangstoetsen, examentoetsen en praktische opdrachten, tellen mee voor de vaststelling van het cijfer van het overgangsrapport. De vaksectie bepaalt de weging van de afzonderlijke toetsen. De rapporten na periode 1, 2 en 3 geven voor elk vak de tussentijdse stand van zaken weer.

Voor de bevorderingsnormen van havo 4 zie bijlage.

Eindcijfer schoolexamen
Voor de vaststelling van het eindcijfer van het schoolexamen tellen de voor examentoetsen en praktische opdrachten behaalde cijfers mee. Deze zijn opgenomen in het examendossier. Voor sommige vakken is een jaarcijfer opgenomen in het eindcijfer. Het PTA met daarin alle informatie rondom de eisen kunt u vinden op de website onder havo/examens.

Niet geslaagd voor het eindexamen
Een leerling die is afgewezen bij het eindexamen mag het examenjaar herhalen.

 

 


 


 

 

TERUGSint-Joriscollege | Roostenlaan 296 | 5644 BS Eindhoven | 040-2116090 | info-sintjoris@sghetplein.nl