Menu

Bevorderingsnormen Brugklas

Alle ouder(s)/verzorger(s) krijgen een inlogcode voor het programma Magister. Op deze manier hebben zij tussentijds inzicht in onder andere de behaalde resultaten en de absenties van hun zoon/dochter. Daarnaast worden jaarlijks twee rapporten uitgereikt. 

Bevordering gebeurt op grond van de cijfers van het eindrapport aan het einde van het schooljaar. Voor alle vakken tellen alle tijdens het gehele schooljaar behaalde cijfers mee ter bepaling van het eindcijfer (= overgangscijfer). De vaksectie bepaalt de weging van de afzonderlijke toetsen. Het rapport na semester 1 geeft voor elk vak de tussentijdse stand van zaken weer.

Afronding eindcijfers
Op het rapport krijgen de leerlingen cijfers,afgerond op een decimaal nauwkeurig. Op het eindrapport worden alleen volledig afgeronde cijfers vermeld. Bij het afronden gelden dezelfde afspraken als bij het eindexamen.

Dat betekent dat:

Cijfers ≤ .49 naar beneden worden afgerond (5,49 wordt dus een 5).

Cijfers ≥ .50 worden naar boven afgerond (5.50 wordt dus een 6).

Voor vakken die slechts gedurende een semester zijn gegeven, is het semestercijfer tevens het overgangscijfer.

Bespreken
Wanneer een leerling besproken wordt, beslist de bevorderingsbevoegde vergadering over het al dan niet bevorderen naar de volgende klas.

Bevorderen
De voorbereidingsvergadering, bestaande uit mentoren van het betreffende leerjaar legt, onder voorzitterschap van de teamleider een bevorderingsbesluit ter toetsing voor aan de rapportvergadering. De voorbereidingsvergadering neemt vervolgens, de rapportvergadering gehoord hebbende, een definitief besluit.

Doubleren
Een leerling die is afgewezen, mag het leerjaar dat hij heeft doorlopen overdoen, behalve:
 * in de brugklas en in het tweede leerjaar;
 * als hij dezelfde klas al heeft gedoubleerd;
* als hij de vorige klas heeft gedoubleerd (dat kan op onze school of op een andere school zijn gebeurd);
* als hij/zij geclausuleerd is toegelaten, dat wil zeggen dat aan het begin van het schooljaar de voorwaarde is gesteld dat een leerling dat schooljaar niet mag doubleren.

De docentenvergadering kan afwijken van de bovenstaande regels.


Behaalde cijfers worden omgezet naar plus- en minpunten. Het totaal van deze punten bepaalt de bevordering. Zie normering


TERUGSint-Joriscollege | Roostenlaan 296 | 5644 BS Eindhoven | 040-2116090 | info-sintjoris@sghetplein.nl